Jumat, 15 Juni 2012

PERAN DAN TUGAS SEORANG GURU


BAB I
PENDAHULUAN
1.      Latar Belakang
Guru adalah merupakan seorang sosok panutan bagi masyarakat bukan saja bagi muridnya. Namun juga bagi rekan seprofesi lingkungan maupun bagi bangsa inii. Seorang guru adalah contoh dan suri tauladan yang baik dan merupakan pengambaran kehidupan sosial kemasyarakatan.
Tugas guru memang seharusnya diposisikan sebagai tugas yang professional karena mengajar berarti turut menyiapkan subjek didik kea rah berbagai jenis profesi.
Masyarakat menganggap guru sebagai jabatan khusus dan telah mengenal pemeo:
1.      Guru harus digugu ditiru
2.      Guru kencing berdiri murid kencing berlari
Selain itu guru sebagai motivator guru juga bertindak sebagai innovator dalam pembangunan, sebagai ilustrasi. Guru yang bertugas adalah agen pembaharuan di masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Memberikan motivasi agar masyarakat ikut mensukseskan program wajib belajar  agar mereka tetap menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.
            Guru lebih mengenal akan peran dan fungsinya  sebagai  guru sehingga tetap menjaga bahkan meningkatkan profesinya.


2.Rumusan Masalah
1.      Apa yang dimaksud pengertian dari guru?
2.      Sebutkan cirri-ciri kualiti seorang guru dalam proses pembinaan Negara bangsa?
3.      Apa yang dimaksud pengertia dari etika keguruan?
4.      Apa saja tugas seorang guru?
5.      Apa peran dan fungsi seorang guru?

3.      Tujuan Masalah
1.      Menjelaskan pengertian guru
2.      Menyebutkan cirri-ciri kualiti seorang guru dalam pembinaan Negara bangsa
3.      Menjelaskan pengertian dari etika keguruan
4.      Menjelaskan tugas seorang guru
5.      Menjelaskan peran dan fungsi seorang guruBAB II
PEMBAHASAN
1.1.Pengertian seorang guru
Seorang guru adalah merupakan seorang sosok panutan bagi masyarakat, bukan saja bagi murid-muridnya namun juga bagi rekan seprofesi, linkungan maupun bagi bangsa ini.
Seorang guru adalah contoh suri teladan yang baik, yang merupakan pengambaran kehidupan sosial kemasyarakatan, atau pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkunganya, oleh karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin
1.2.Undang-undang tentang guru
Menurut undang-undang no 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud “ guru yaitu pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didikpada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar , dan pendidikan menenggah.
Pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan usia anak dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuann kedudukan guru sebagai tenaga professional tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidikan.
Pada pasal 39 ayat 2 UU system pendidikan nasional menyatakan pendidik ialah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran menilai hasil pembelajaran , melakukan pembimbingan, dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terutama bagi pendidikan perguruan tinggi. 2.1. Ciri-ciri kualiti seorang guru dalam pembinaan Negara bangsa
a)      Ciri  personal
 merujuk kepada kualiti diri seperti,  tingkah laku, kekemasan, keceriaan, ketrampilan diri, kematangan, kewibawaan guru dan sebagainya. Guru-guru mestilah sentiasa berpakaian kemas, sopan, berwajah manis, ceria, mesra, berbudi bahasa dan menunjukkan tingkah laku yang baik bukan sahaja di sekolah bahkan di mana sahaja mereka berada. Ciri-ciri personal yang ditunjukkan oleh para guru akan menjadi ikutan yang baik kepada pelajar dan dipandang tinggi oleh masyarakat.

b)      ciri-ciri interpersonal yang baik.
Ciri-ciri interpersonal merujuk kepada kemahiran berhubung, berkomunikasi, menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya. Guru-guru perlu mengelakkan komunikasi sehala sehingga pelajar berasa bosan terhadap pengajarannya. Guru tidak boleh mementingkan diri sendiri sehingga tidak mengambil peduli sama ada pengajarannya dapat diterima atau tidak oleh pelajar dan mengambil sikap endah tidak endah terhadap tahap kefahaman dan penerimaan mereka.

c)      Ciri yang seterusnya ialah ciri profesional.
Ciri profesionalisme keguruan merangkumi kemahiran mengajar, kecekapan dan kewibawaan seorang guru, pengetahuan dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru itu sendiri. Para guru perlu menunjukkan kepimpinan yang positif dan sesuai dengan keadaan. Sebagai seorang guru juga mereka bebas membuat keputusan namun ia perlulah mengambil kira kepentingan pelajar-pelajarnya. Membuat keputusan yang rasional adalah sangat penting.
d)     ciri intelektual
di mana ciri ini dapat menunjukkan kebolehan akademik, minat terhadap hal-hal intelektual, bijak merancang dan sebagainya. Guru perlu menjadikan suka membaca sebagai satu amalan dan sentiasa memastikan diri mereka mempunyai pemikiran yang segar, berkembang dan kesungguhan. Pengetahuan guru dalam mata pelajaran yang diajar boleh diperbaiki melalui proses pembacaan. Ia juga dapat mengelakkan guru kekeringan idea ketika menyampaikan ilmu kepada murid. Ilmu yang meluas amat diperlukan oleh pelajar untuk perkembangan  dan pemikirannya supaya sentiasa bersikap terbuka dan positif. Seterusnya ialah guru mestilah berkemahiran dalam pengurusan. Selain daripada mengajar, para guru sepatutnya mempunyai kemahiran merancang, berorganisasi, pemantauan, pengurusan kualiti dan sebagainya. Dalam pengurusan berkualiti, penekanan haruslah ditumpukan kepada kualiti pengetahuan yang dapat membina dan membentuk pelajar mengembangkan potensi mereka untuk mencapai perubahan dan kemajuan.

e)      Ciri lain yang perlu ada pada setiap guru ialah kreatif dan inovatif.
 Guru yang kreatif dan inovatif dapat mencetuskan idea baru dan dapat menterjemahkan kehendak serta matlamat kurikulum dengan menggunakan kaedah, pendekatan dan strategi pengajaran serta pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kecekapan guru mengadaptasikan pembaharuan dan inovasi dalam pengurusan akan menjadikan mereka sebagai guru yang cemerlang dan disukai pelajar. Guru yang mengasingkan diri daripada inovasi akan menjadi guru yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan cabaran dunia global yang berlaku pada masa kini. Guru-guru juga perlu lebih kreatif mencari pembaharuan untuk mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran di samping cuba mendekatkan lagi diri guru dengan para pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan jayanya.

f)       Ciri yang selanjutnyan ialah menguasai ilmu pedagogi.
 Ilmu pedagogi meliputi pengetahuan tentang pendidikan dan teori serta amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran mikro dan latihan mengajar yang lebih komprehensif bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan guru untuk melaksanakan tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran. Para pelajar memerlukan cara, kaedah, teknik dan gaya pengajaran dan pembelajaran yang berubah-ubah. Jika guru masih menumpukan kepada kaedah lama dan tradisional, adalah tidak mustahil sekiranya masalah malas belajar, ponteng sekolah, kurang minat belajar dan sifat membenci guru akan tetap berterusan.


g)      Ciri yang selanjutnya  ialah mengaplikasikan teori kepada amalan.
 menunjukkan kecekapan seseorang guru untuk mengaplikasikan pengetahuan teori yang dipelajari kepada amalan. Potensi yang ada pada guru haruslah digunakan sepenuhnya. Teori yang diperolehi dan dipelajari di dalam kuliah serta ilmu yang didapati melalui kursus dalam perkhidmatan, latihan kemajuan staf, seminar penyelidikan dan sebagainya harus dijadikan input untuk diaplikasikan dalam situasi sebenarnya itu di bilik darjah secara kreatif dan inovatif Pengetahuan ini juga akan dapat membantu para guru menyelesaikan masalah pembelajaran dan membentuk seseorang guru menjadi lebih berwibawa dalam melaksanakan tugas mereka.

h)      Ciri yang terakhir ialah pembelajaran sepanjang hayat.
Profesional keguruan yang berteraskan kepada ilmu memerlukan guru memupuk minat diri sendiri untuk mencintai ilmu pengetahuan dan mengamalkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Revolusi yang berlaku dengan begitu pesat dalam perbagai bidang termasuklah pendidikan dan perguruan, menuntut para pendidik supaya peka dan menyiapkan diri dengan pelbagai ilmu.

3.1.Pengertian etika perguruan
Etika Perguruan adalah  satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapak pelajar.
3.2. Kepentingan Etika Guru
Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan professional perguruan. Kod etika dianggap penting kerana:
1.      Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesi perguruan. Sesuai untuk dirujuk  dan diamalkan oleh guru.
2.       Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Atau dengan perkataan. etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan dua amanah penting yaitu  konsep ibadah dan pembangunan insan.
3.      Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbedaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.
4.      Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesi  boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.
5.      Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesi  perguruan secara hitam putih dan rasmi. Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.
6.      Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi.
4.1. Tugas seorang guru
Tugas guru adalah untuk memastikan suasana pengajaran dan pembelajaran sentiasa memelihara dan menyuburkan fitrah atau tabii pelajar supaya harmoni dan sihat. Fitrah atau tabii murni inilah akan membina tingkah laku normal. Inilah etika guru yang diharapkan. Sekali lagi, tugas ini hanya akan berjaya dilaksanakan sekiranya guru merealisasikan amanah ibadah dan pembangunan insan dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran.
Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua ke dua. Dimana ia harus menarik simpati dan menjadi idola para siswanya. Adapun yang diberikan atau disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi hidupnya terutama dalam belajar. Bila seorang guru berlaku kurang menarik, maka kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa.
 Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang. Dengan kata lain potret manusia yang akan datang tercermin dari potret guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika kehidupan sangat bergantung dari "citra" guru di tengah-tengah masyarakat.
5.1.Peran dan fungsi seorang guru
guru lebih mengenal akan peran dan fungsinya sebagai seorang guru, sehingga tetap menjaga bahkan meningkatkan profesinya , juga :
  1. Agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
  2. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggungjawab pada profesinya.
  3. Pemberi arah dan petunjuk kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

5.2.Peran seorang guru dalam proses belajar mengajar.
Guru sebagai agen pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini peran guru terkait dengan peran siswa dalam belajar.
 Pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah peran tersebut sangat tinggi, karena ada gejala pada diri siswa malas belajar, membolos sekolah, menjawab hanya asal kena (clometan), senda gurau, menggunakan HP bila guru menjelaskan bahan-bahan yang sekiranya perlu difahami hal ini merupakan ketidaksadaran siswa tentang belajar.
Siswa dalam belajar memiliki bermacam-macam motivasi. Menurut Biggs dan Telfer motivasi tersebut adalah sebagai berikut: (1) motivasi instrumental; (2) motivasi social; (3) motivasi instriksik. dan (4) motivasi berprestasi.
1.       Motivasi instrumental maksudnya bahwa siswa belajar karena didorong adalah hadiah atau menghidari dari hukuman.
2.       Motivasi sosial maksudnya adalah siswa belajar penyelenggaraan tugas, berarti keterlibatan pada tugas menonjol.
3.       Motivasi instriksik maksudnya belajar karena keinginan dari diri sendiri. Motivasi instrumental dan motivasi social termasuk kondisi eksternal sedang motivasi instriksik dan motivasi berprestasi termasuk kondisi internal.
4.       Motivasi berprestasi dibedakan motivasi berprestasi tinggi dan motvasi berprestasi rendah. Siswa memiliki motivasi berprestasi dan motivasi instriksik diduga siswa akan berusaha belajar segiat mungkin.
5.2.1.       Pada motivasi instriksik maka ditemukan sifat perilaku sebagai berikut:
a.       siswa kualitas keterlibatnya dalam belajar sangat tinggi berarti guru tinggal memelihara semangat.
b.      Perasaan dan keterlibatan ranah afektif tinggi; dalam hal ini guru memelihara keterlibatan belajar siswa.
c.       motivasi ini sifatnya memelihara sendiri. Dengan demikian guru harus memeliharan keterlibatan siswa dalam belajar.
Guru harus benar-benar memahami motivasi belajar siswanya dan kemudian memberi motivasi yang tepat. Apabila siswa motivasi berprestasi tinggi, lebih berkeinginan meraih keberhasilan, lebih terlibat dalam tugas-tugas dan tidak menyukai kegagalan, maka dalam hal ini tugas guru menyalurkan semangat kerja keras, dan apabila siswa memiliki motivasi berprestasi rendah, yang pada umumnya lebih suka menghindari dari tugas, maka guru sebaiknya memberi motivasi yang lebih agar siswa tersebut sadar akan belajar dan diharapkan guru mampu berkreasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.
5.2.2.      Motivasi ada 2 macam:  yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.
·         Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri seseorang sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
·          Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya dorongan dari luar. Motivasi belajar yang bersumber dari faktor ekstrinsik, tujuan belajarnya dari luar faktor situasi belajar dengan kata lain anak belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya.

Menginjak usia dewasa motivasi intrinsik memang mempengaruhi namun motivasi ekstrinsik juga masih saya perlukan seperti motivasi dari orang tua, keluarga ataupun teman.
ü  Pengertian motivasi itu sendiri yaitu keadaan internal yang menaikkan , mengarahkan, dan memelihara perilaku dengan kata lain motivasi merupakan salah satu penyebab yang sangat penting akan munculnya perilaku seseorang (Woolfolk 1993).
ü  Menurut Gagne dalam buku The Condition of Learning (1977) “Belajar terjadi apabila sesuatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya (performance-nya) berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi.
ü  Sedangkan Morgan memberikan definisi belajar adalah “Setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman”
5.2.3.       Perbedaan Motivasi dan belajar
Apabila menjadi satu kesatuan maka akan bermanfaat bagi orang yang menggunakannya.
Belajar merupakan suatu proses perbaikan kualitas diri sedangkan, motivasi merupakan faktor pendorong untuk perbaikan kualitas diri, Maksudnya seseorang dapat dengan senang hati melakukan kegiatan apapun yang sedang dijalaninya.
Tetapi tidak semua tugas  memberikan motivasi belajar dapat dilaksanakan oleh orangtua dalam keluarga terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam ketrampilan. Oleh karena itu dikirimkan anak ke sekolah. Di sekolah, guru akan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak serta motivasi-motivasi agar anak atau siswa semangat dalam belajar. Guru dapat memberikannya dengan cara yang berbeda-beda.
5.2.3.1. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa yaitu sebagai berikut:
a.       Menjelaskan tujuan belajar kepeserta didik.
Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai Tujuan Instruksional Khusus yang akan dicapainya kepada siswa. Makin jelas tujuan maka makin besar pula motivasi dalam belajar.
b.      Hadiah.
Memberikan hadiah untuk siswa yang berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi.
c.       Saingan/kompetisi
Guru berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya dan berusaha memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya.
d.      Pujian
Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan penghargaan atau pujian.  Pujian itu bersifat membangun.
e.       Hukuman
Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya.
f.       Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar
Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke peserta didik.
g.      Membentuk kebiasaan belajar yang baik dan membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok
h.      Menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

5.3. Dalam pengadministrasian
Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai:
1.      Pengambil insiatif, pengarah dan penilai kegiatan pendidikan.
2.      Wakil masyarakat.
3.      Ahli dalam bidang mata pelajaran.
4.      Penegak disiplin.
5.       Pelaksana administrasi pendidikan

5.4. sebagai pribadi.
Sebagai dirinya sendiri guru harus berperan sebagai:
1.      Petugas sosial.
2.      Pelajar dan ilmuwan.
3.      Orang tua.
4.      Teladan.
5.       Pengaman
5.5.Secara psikologi
Peran guru secara psikologis adalah:
1.       Ahli psikologi pendidikan.
2.       Relationship
3.       Catalytic/pembaharu
4.      Ahli psikologi perkembangan BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Guru adalah sebagai agen pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang calon pendidik kita harus tahu bagaimana cara kita memberikan motivasi terhadap anak didik kita, khususnya memberikan motivasi agar anak didik kita rajin belajar. Belajar merupakan sesuatu yang menyenangkan apabila diikuti dengan motivasi yang tinggi yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar dapat berasal dari faktor dalam maupun luar. Faktor luar ini merupakan faktor yang berasal dari lingkungan orang lain. Motivasi belajar akan sangat baik apabila faktor luar ikut di dalamnya selain faktor dalam. faktor luar juga akan sangat berpengaruh terhadap semangat peserta didik untuk belajar. Belajar tidak hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja tetapi juga psikomotor dan afektif .
Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 (1) yang dimaksud “guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.
Pada pasal 2 (1), menyatakan bahwa “guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidikan.
Pada pasal 39 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendidik ialah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.
DAFTAR PUSTAKA

www. Google.com.

http:// id. Shvoong.com/social-sciences/education/2145952-pengertian-guru-serta-mutunya/#1xzzlobilirakp.

Penyunting: Mohd. Tap b. Salleh (1993). Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Kuala
Lumpur, Malaysia.

Badrunsham Dahalan (2008) “Guru mesti mampu imbangi kehendak  masyarakat, tanggungjawab” Pendidik Bil 51/Ogos 2008. Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Warisan. Selangor.
Muhammad Zen Drs.H. (2007) Kualitas Guru, Cakrawala Media Publisher, Malang

Muhammad Zen Drs.H. (2010) Langkah-Langkah Strategis Dalam Mewujudkan Guru Sebagai Profesi. Cakrawala Media Publisher, Malang

Agus Sudibyo, (2007) Sertifikasi Guru dan Keterbukaan Informasi. Kompas, Jakarta
Tidak ada komentar:

Poskan Komentar